Rejestracja 32 765 30 00 lub 32 7500 550

POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna stanowi element systemu ochrony zdrowia. W tym zakresie mieszczą się świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii i są udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

 

Świadczenia te realizowane są przez:

– lekarza POZ ( lekarza rodzinnego),
– pielęgniarkę POZ
– położną POZ

Pacjent dokonuje wyboru lekarza POZ (lekarza rodzinnego), pielęgniarki POZ i położnej POZ poprzez złożenie deklaracji w rejestracji przychodni.

WARUNKI UDZIELANIA TELEPORAD W POZ

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie standardu ogranizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 20202 poz. 295 i 567) oraz Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej niniejszym informujemy, że świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmują następujące świadczenia:

w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie

teleporady, z wyłączeniem świadczeń:

– – o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.3)) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach

pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551, 583 i 830),

– – związanych z wydaniem zaświadczenia,

podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji

wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,

w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,

w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego

badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2022 r. poz. 382 i 383)

Ponadto informujemy:

1. Lecznica REMEDIUM sp. z o.o. udziela teleporad w formie rozmowy telefonicznej. Teleporada jest realizowana: nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej albo w terminie późniejszym ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,

2. W celu umówienia się na termin udzielenia teleporady pacjent, przedstawiciel ustawowy pacjenta lub inna osoba działająca w jego imieniu zobowiązana jest do kontaktu telefonicznego z rejestracją pod dostępnymi numerami telefonów: 32 763 30 00, 32 7500 550 lub kontaktu osobistego.

3. Personel Lecznicy REMEDIUM sp. z o.o. dzwoni do pacjenta na wskazany w deklaracji wyboru numer telefonu lub na numer podany podczas rejestracji na teleporadę. Personel wykonuje co najmniej 3 próby połączenia w odstępie nie krótszym niż 5 minut na wskazany w powyższy sposób numer telefonu. W przypadku braku kontaktu z pacjentem, teleporada zostaje anulowana, a pacjent może ponownie ustalić z rejestracją nowy termin.

4. Jeżeli w trakcie teleporady okaże się, że ze względu na stan zdrowia pacjenta nie jest możliwe zrealizowanie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, pacjent lub jego opiekun ustawowy w porozumieniu z lekarzem i rejestracją ustala termin osobistej wizyty pacjenta w poradni lub wizyty domowej.

5. W celu realizacji e-recepty należy udać się do wybranej przez siebie apteki i podać 4 cyfrowy kod otrzymany od lekarza oraz pesel (swój lub osoby, dla której wykupuje się lek) lub pokazać farmaceucie e-mail z informacją o e-recepcie lub pokazać wydruk informacyjny o e-recepcie uzyskany od lekarza. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl.

6. W celu realizacji e-skierowania należy podczas rejestracji osobistej lub telefonicznej w wybranej placówce medycznej, w której chce się zrealizować e-skierowanie podać 4-cyfrowy kod otrzymany od lekarza wystawiającego e-skierowanie i PESEL (swój lub osoby, którą chce się zarejestrować).Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl.

7. W celu realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne pacjent udaje się do wybranego sklepu medycznego/apteki z wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (otrzymuje go telefonicznie w trakcie teleporady bądź w inny sposób ustalony pomiędzy lekarzem a pacjentem). Realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób bez numeru PESEL daty urodzenia – bez wydruku papierowego.

8. W celu wykonania badań dodatkowych (laboratoryjnych, diagnostycznych) należy udać się do podwykonawców – ich dane adresowe podane są w ogłoszeniach w budynku Lecznicy REMEDIUM sp. z o.o., na stronie internetowej lecznicaremedium.pl oraz w rejestracji pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.

9. Każdy pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta (np. w celu otrzymywania kodów do e-recept i e-skierowań bezpośrednio e-mailem lub przez SMS, śledzenie historii recept i wiele innych) na stronie pacjent.gov.pl. Do założenia tego konta jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu.

Projekt i wykonanie PANORAMA WEB